Een paar puntjes. . .

Algemene Voorwaarden voor Hero Media Producties:

1. Bewaring Bestanden: Al het ruwe beeldmateriaal dat is geschoten wordt 3 maanden na de factuurdatum verwijderd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

2. Copyright: Alle geschoten beelden zijn exclusief eigendom van Hero Media Producties. Het gebruik of delen van dit beeldmateriaal is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Hero Media Producties.

3. Ruw materiaal aanleveren: Hero Media Producties zal het ruwe materiaal niet aanleveren, tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen en/of er een meerprijs is vastgesteld na overleg.

4. Facturatie: De factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald op rekeningnummer NL51 KNAB 0511 7705 02, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt er een rente van 5% per week over de originele factuur in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen is.

5. Uren overeenkomst: Indien Hero Media Producties meer uren maakt dan aangegeven staat op de offerte of vooraf besproken is, zullen deze extra uren worden meegerekend in de factuur. Dit zal in overleg met de klant plaatsvinden.

6. Aansprakelijkheid: Hero Media Producties is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten als gevolg van het gebruik van het geproduceerde materiaal, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

7. Annuleringsvoorwaarden: In geval van annulering worden alle tot op dat moment gemaakte kosten en bestede uren volledig in rekening gebracht.

8. Leveringsvoorwaarden: De verwachte levertijd voor de afgewerkte video’s wordt vooraf gecommuniceerd. Deze tijden zijn indicatief en kunnen variĆ«ren afhankelijk van de complexiteit van het project.

9. Intellectueel eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het geproduceerde materiaal zijn eigendom van Hero Media Producties, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

10. Geheimhouding: Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie die tijdens de samenwerking wordt gedeeld, vertrouwelijk behandelen en niet aan derden openbaren.

11. Overmacht: In geval van overmacht, zoals natuurrampen, technische storingen of andere onvoorziene omstandigheden, zal Hero Media Producties zich inspannen om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. Eventuele vertragingen of beperkingen als gevolg van overmacht worden niet beschouwd als tekortkoming van Hero Media Producties.

Deze uitgewerkte Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Hero Media Producties. Door gebruik te maken van mijn diensten stemt u in met alle genoemde voorwaarden. Indien u verdere vragen heeft of meer duidelijkheid wenst, kunt u altijd contact met mij opnemen.


Deze algemene voorwaarden is voor het laatst gewijzigd op 15-11-2023